Kidspalace

ARTIKEL 1 – Het aanbod

1. Het aanbod bevat een omschrijving van de beschikbare dagen + de termijn wanneer de opvang kan worden gestart.
2. De ouder moet binnen de door de ondernemer gestelde redelijke termijn laten weten of hij of zij het
aanbod al dan niet aanvaardt.
3. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is gedurende de reactietermijn onherroepelijk.
Indien de reactietermijn is verstreken is het aanbod als vervallen te beschouwen. en wordt u van
de wachtlijst afgehaald.

ARTIKEL 2 – De plaatsingsovereenkomst

1. De overeenkomst komt schriftelijk tot stand op het moment dat de consument een exemplaar van
het aanbod voorzien van zijn of haar schriftelijke handtekening aan de onderneming in
kinderopvang retourneert en Kidspalace deze heeft ontvangen. De bevestiging kan ook telefonisch tot
stand komen.
De onderneming in kinderopvang bevestigt de overeenkomst aan de consument. Daardoor ontstaan,
anders dan door het insturen van het inschrijfformulier ook voor de ouder verplichtingen.
2. Incidentele wijzigingen in de opvang laten de overeenkomst onverlet.

ARTIKEL 3 – Annulering

Vanaf het moment van bevestiging van de overeenkomst tot de ingangsdatum van de
overeenkomst heeft de ouder/verzorger de mogelijkheid de overeenkomst te annuleren.
Hiervoor zijn annuleringskosten van 200 euro verschuldigd.

ARTIKEL 4 – Het plaatsingsgesprek

1. Tijdig voor de aanvang van de feitelijke plaatsing nodigt Kidspalace de ouder uit voor een
plaatsingsgesprek. In dit gesprek worden de voor de opvang benodigde specifieke gegevens van de
consument en zijn of haar kind besproken.
Kidspalace en de ouders spreken daarbij af om elkaar, voorzover nodig, regelmatig
te informeren of er sprake is van algemene of tijdelijke aandachtspunten en bijzonderheden
voor de specifieke opvang van het kind (dagritme, voeding, ziekte en dergelijke).
2. Er word over een wenperiode besproken en de start van de opvang.

ARTIKEL 5 – Duur, wijziging en beëindiging van de overeenkomst

1. De overeenkomst van dagopvang van 0-4 jarigen duurt tot de vierde verjaardag van het
kind.
2. Indien partijen overeenkomen dat er sprake is van verlenging van de overeenkomst,
wordt dit door beide partijen schriftelijk dan wel elektronisch bevestigd.
Verlenging van de opvang kan tot maximaal twee weken na de vierde verjaardag.
3. Bij overlijden van het kind is de overeenkomst van rechtswege per direct beëindigd.
4. Kidspalace kan de overeenkomst met de ouder/verzorger waarvan het kind twee maanden
opvang heeft genoten zonder dat betaling heeft plaats gevonden met onmiddellijke ingang
beëindigen, tenzij de ouder direct betaalt. Gebeurt dat laatste niet dan mag Kidspalace
de opvang van het kind met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder dat dit de ouder
ontslaat van zijn of haar verplichting alsnog voor die twee maanden te betalen.
5. Kidsplace hanteert een opzegtermijn van een maand. Opzegging dient schriftelijk te worden
ingediend. Bij te late opzegging wordt de betreffende maand alsnog in rekening gebracht.

ARTIKEL 5 – Toegankelijkheid

1. Kidspalace is in beginsel toegankelijk voor elk kind zolang hierover overeenstemming bestaat
tussen Kidspalace en ouders/verzorgers.
2. Kidspalace behoudt zich het recht voor een geplaatst kind voor opvang te weigeren voor
de duur van de periode dat het kind door ziekte of anderszins extra verzorgingsbehoeftig is,
dan wel een gezondheidsrisico vormt voor de andere kinderen.
3. Kidspalace kan naar vermogen verwijzen naar een voor de opvang van dit kind beter geschikte
instantie.

ARTIKEL 6 – De prijs en prijswijzigingen

1. De prijs die de ouder moet betalen wordt vooraf overeengekomen.
2. Prijswijzigingen worden door Kidspalace tijdig van te voren aangekondigd, met een termijn die
minimaal gelijk is aan de overeengekomen opzegtermijn.

ARTIKEL 7 – De betaling / Niet-tijdige betaling

1. De ouder is verantwoordelijk voor tijdige betaling aan Kidspalace.
2. Betaling geschiedt middles automatishce incasso.
3. De ouder/ verzorger is in verzuim na het verstrijken van de betalingsdatum. Kidspalace zendt na
het verstrijken van die datum schriftelijk een betalingsherinnering en geeft de ouder de gelegenheid
binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen
4. Als na het verstrijken van de termijn genoemd in de betalingsherinnering nog steeds niet is
betaald, brengt Kidspalace rente in rekening vanaf het verstrijken van de betalingsdatum.
Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.