Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleidsplan van de Kidspalace BSO biedt ouders en leidsters inzicht in de pedagogisch grondbeginselen van Kidspalace en is tevens de leidraad voor de dagelijkse omgang met uw kinderen. Het pedagogisch beleid is de bron van inspiratie voor hoe wij werken. Kidspalace hecht er waarde aan daarvoor in gesprek te blijven met ouders en leiding. Deze samenspraak is een voortdurende kritisch proces dat leidt tot verdieping en mogelijk tot veranderde inzichten. Het pedagogisch beleidsplan is dan ook geen eindproduct. Indien u nog meer informatie wenst omtrent het pedagogisch beleid van Kidspalace dan kunt u contact opnemen met de groepsleidster.

Via onderstaande link kunt u het beleid van onze buitenschoolse opvang inzien;

Pedagogisch beleidsplan BSO

Gezondheid- en veiligheidsbeleid

Op Kidspalace hanteren wij ons veiligheids- en gezondheidsbeleid. Het beleid bevat een plan van aanpak hoe de risico’s ingeperkt worden en hoe gehandeld moet worden zodra een ongezonde en/of onveilige situatie zich voordoet. Daarnaast staat erin beschreven hoe de pedagogisch medewerkers de kinderen leren omgaan met kleine risico’s.

Dit beleid staat standaard als agendapunt op de groot teamvergaderingen en wordt regelmatig geëvalueerd, bijgesteld en opnieuw geïmplementeerd op de groepen. Dit alles in overleg en afstemming met de pedagogisch medewerkers. Het gezondheids- en veiligheidsbeleid wordt bij indiensttreding verstrekt aan de pedagogisch medewerkers, zodat deze te allen tijde op de hoogte zijn.

Via onderstaande link kunt u het gezondheids en veiligheidsbeleid inzien;

veiligheid en gezondheidsbeleid locatie BSO