Kidspalace

GGD

Op onze vestiging zijn alle veiligheid- en gezondheidsfactoren in kaart gebracht. Deze, en eventuele nieuwe factoren, worden jaarlijks beoordeeld op basis van de risico inventarisaties. Deze risico-inventarisatie beschrijft de veiligheidsrisico’s die de opvang van de kinderen met zich meebrengt: verbranding, vergiftiging, verdrinking, valongevallen, verstikking, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. Bij de risico-inventarisatie gezondheid wordt gekeken naar ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en medisch handelen. De risico-inventarisatie gaat uit van normen én van het (soms onvoorspelbare) gedrag van kinderen. Jaarlijks stelt de GGD vast of deze inventarisatie en de hieraan gekoppelde evaluatie op de juiste wijze en volledig is uitgevoerd. Ook observeren zij het pedagogisch klimaat op de groepen. Via onderstaande links kunt u de rapporten digitaal inzien.

Inspectierapport Dagopvang Inspectierapport Buitenschoolse opvang

 

Oudercommissie

Beide locaties hebben een eigen oudercommissie welke zich ten doel stelt:

  • De belangen van de kinderen en ouders van kinderdagverblijf Kidspalace waar de oudercommissie aan verbonden is zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen.
  • Te adviseren ten aanzien van kwaliteit.
  • Het behartigen van belangen van de ouders van de Kidspalace BSO bij de directie.

Alle ouders krijgen bij inschrijving informatie over de oudercommissie. U kunt als ouder ook altijd ideeën en tips voor Kidspalace aandragen via de oudercommissie.

De oudercommissie zoekt altijd nieuwe leden. Wilt u een actieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van de opvang van uw kindje? Geef u dan op voor een plekje in de oudercommissie van Kidspalace!

 

Niet tevreden? vertel het ons!

We willen graag dat u méér dan tevreden bent over onze kinderopvang. Daar zetten we ons elke dag voor in. Heeft u een opmerking, een wens, of juist een meningsverschil met een medewerker of een klacht? De eerste stap is dat u dit bespreekt met de medewerker om wie het gaat of met de manager Mevr. Inge de Boorder. Wij hanteren hierbij onze interne klachtenregeling en streven ernaar om uw klacht naar tevredenheid af te handelen.

Komt u er niet uit in dat gesprek? Of wilt u direct een klacht indienen?

Externe klachtenbehandeling

Vragen of klachten over de opvang van uw kindBent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht via de interne klachtenprocedure, dan kunt u uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Kinderopvang. Een medewerker van het Klachtenloket zal uw klacht met informatie, gericht advies, bemiddeling of mediation proberen op te lossen.

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat beide partijen de uitspraak moeten nakomen en dat hoger beroep tegen de uitspraak niet mogelijk is. Meer informatie hierover vindt u op: Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.