Aandacht voor kwaliteit

Onze locaties voldoen aan de kwaliteitseisen die in de wet Kinderopvang zijn vastgelegd. Maar we doen meer. We werken volgens ons eigen beleid en vastgestelde procedures. Zo heeft u de zekerheid dat wij op al onze vestigingen op dezelfde, deskundige manier werken.
Al onze medewerkers zijn gekwalificeerd en we zorgen dat hun kennis up-to-date blijft. Individueel en in teamvergaderingen, met cursussen en workshops op het gebied van pedagogische vaardigheden.

Jaarlijkse controle GGD

Jaarlijks controleert een inspecteur van de GGD onze opvanglocaties. De GGD-inspecteur komt langs zonder dat eerst te melden en controleert onder meer op:

  • pedagogisch klimaat
  • beroepskracht-kindratio
  • groepsgrootte
  • beroepskwalificaties
  • verklaringen omtrent gedrag (VOG)
  • veiligheid en gezondheid

Na het onderzoek maakt de GGD-inspecteur een rapport. De GGD-inspectierapporten zijn openbaar. Via onderstaande links kunt u de rapporten inzien;

inspectierapport dagopvang inspectierapport buitenschoolse opvang inspectierapport peuterspeelgroep

Niet tevreden? vertel het ons!

We willen graag dat u méér dan tevreden bent over onze kinderopvang. Daar zetten we ons elke dag voor in. Heeft u een opmerking, een wens, of juist een meningsverschil met een medewerker of een klacht? De eerste stap is dat u dit bespreekt met de medewerker om wie het gaat of met de manager Mevr. Inge de Boorder. Wij hanteren hierbij onze interne klachtenregeling en streven ernaar om uw klacht naar tevredenheid af te handelen.

U kunt ons intern klachtreglement hier inzien:

Intern Klachtreglement Kidspalace

Externe klachtenbehandeling

Vragen of klachten over de opvang van uw kindBent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht via de interne klachtenprocedure, dan kunt u uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Kinderopvang. Een medewerker van het Klachtenloket zal uw klacht met informatie, gericht advies, bemiddeling of mediation proberen op te lossen.

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat beide partijen de uitspraak moeten nakomen en dat hoger beroep tegen de uitspraak niet mogelijk is. Meer informatie hierover vindt u op: Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.