Pedagogisch coach / beleidsmedewerker

Vanaf januari 2019 heeft Kidspalace een eigen pedagogisch coach/beleidsmedewerker in dienst, welke verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de pedagogische kwaliteit op de groep.

Functieomschrijving                                                                                             

Er is gekozen de functie pedagogisch beleidsmedewerker en de functie van pedagogisch coach onder te brengen in één functie. De pedagogisch beleidsmedewerker zal onder andere het pedagogisch beleid ontwikkelen en de beleidsstukken die raakvlakken hebben met de pedagogische praktijk. Daarnaast heeft de pedagogisch beleidsmedewerker een taak bij het bewaken en invoeren van pedagogische beleidsvoornemens, zodat iedere medewerker werkt volgens dezelfde pedagogische visie. Tevens is in de vergadering het beleid een terugkerend onderwerp op de agenda.

Naast het ontwikkelen van het pedagogisch beleid, zorgt de pedagogisch coach voor het verbeteren van de pedagogische kwaliteit van de werkzaamheden en de professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers. De coach begeleidt en traint de medewerker(s) bij de dagelijkse praktijkwerkzaamheden. Iedere pedagogisch medewerker ontvangt jaarlijks coaching, ook pedagogisch medewerkers met flexibele inzet. Onze pedagogisch medewerkers worden op verschillende manieren ondersteund. Die ondersteuning is afgestemd op de individuele behoefte van elke pedagogisch medewerker. Iedere medewerker zal jaarlijks geobserveerd worden en er zal een individueel plan opgesteld worden, ook zal iedere medewerker jaarlijks uitgenodigd worden voor een coachingsgesprek. Daarnaast ontvangen zij jaarlijks een training of scholing; deskundigheidsbevordering. De pedagogisch beleidsmedewerker/ coach wordt zelf ook gecoacht.

Aantal uren inzet

In de Wet Ikk is een verplicht minimaal aantal uren inzet van deze pedagogisch coach / beleidsmedewerker opgenomen. Dit gaat om een minimale inzet van 10 uur coaching per medewerker per fulltime dienstverband (1 FTE) en 50 beleidsuren per locatie. Binnen kinderopvang organisatie Kidspalace komt dit neer op een minimale verplichting van 200 beleidsuren en 141 uren coaching.

Verdeling en inzet uren in de praktijk                                                             

De verplichte minimale inzet van de pedagogisch coach is 141 uur op jaarbasis. Er is gekozen om het totaal van 141 uur coaching te verdelen over het totaal aantal medewerkers (21) binnen de kinderopvangorganisatie Kidspalace. Dit komt erop neer dat medewerkers minimaal +/- 7 uur coaching per medewerker per jaar ontvangen.

De verplichte minimale inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker is 200 uur op jaar basis. Hier is voor de volgende verdeling gekozen;

  • KDV inzet minimaal 75 uur op jaar basis
  • BSO inzet minimaal 75 uur op jaar basis (vlasakker 1 37,5 uur, vlasakker 2 37,5 uur)
  • Peutergroep minimaal 50 uur op jaar basis.

Ook als ouder kunt u terecht met vragen bij de pedagogisch coach. Neem gerust contact op!

pedagogischcoach@kidspalace.nl of dagopvang@kidspalace.nl t.a.v. pedagogisch coach.